top of page
Logo.png
59-1551.jpg

Projekt pod tytułem „Internation ECO-nomics” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programy Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jako Ponadnarodowa Mobilność Uczniów był przygotowany i zrealizowany we współpracy dwóch placówek edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz Gimnazjum Giedymina z Niemenczyna na Litwie.

 

The project entitled "Internation ECO-nomics" was co-financed by the European Social Fund from the Knowledge, Education and Development Operational Program. As the Transnational Mobility of Students, it was prepared and implemented in cooperation with two educational institutions - Primary School No. 1 in Barczewo and Giedymin Gymnasium from Niemenczyn in Lithuania.

Pasek z logotypami-1.jpg

Głównym celem naszego projektu było zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego oraz promowanie zachowań proekologicznych. Wynikał on bezpośrednio z potrzeb  i zainteresowań młodzieży. Jednocześnie uważaliśmy, że jest szczególnie ważny z perspektywy naszych lokalnych realiów. Mieszkamy bowiem w regionie nazywanym „zielonymi płucami Polski”, którego walory przyrodnicze mają bezpośrednie przełożenie na gospodarkę województwa.

 

The main goal of our project was to increase awareness of the responsible use of natural resources and to promote pro-ecological behaviour. It resulted directly from the needs and interests of young people. At the same time, we believed that it was particularly important from the perspective of our local realities. We live in a region known as the "green lungs of Poland", the natural values ​​of which have a direct impact on the economy of the voivodeship.

 

W procesie dochodzenia do głównego celu projektu dotykaliśmy wielu różnych obszarów, takich jak ekologia, ekonomia gospodarstwa domowego czy kreatywność i kultura. Wykorzystując różnorodne formalne i pozaformalne metody edukacyjne i narzędzia połączyliśmy z jednej strony zainteresowania młodzieży, a z drugiej tematy ważne z punktu widzenia podstawy programowej i rozwoju kompetencji kluczowych. Uczniowie rozwijali więc kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje cyfrowe,

kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych. Rozwinęli też kompetencje miękkie, kompetencje osobiste i społeczne oraz w zakresie uczenia się. Ponieważ językiem wymian był język angielski, zaobserwowaliśmy również znaczny wzrost kompetencji językowych. Pojawiły się też elementy promujące wzajemne poznanie i wymianę międzykulturową.

 

In the process of reaching the main goal of the project, we touched on many different areas, such as ecology, household economy, as well as creativity and culture. Using a variety of formal and non-formal educational methods and tools, we combined the interests of young people on the one hand, and topics important from the point of view of the core curriculum and the development of key competences on the other. Therefore, students developed competences in the field of understanding and creating information, digital competences, competences in mathematics and in the field of life sciences. They also developed soft, personal, social and learning skills. As the language of the exchanges was English, we also saw a significant increase in linguistic competence. There were also elements promoting mutual understanding and intercultural exchange.

 

Główny etap projektu – realizację mobilności – zdecydowaliśmy się podzielić na dwa wyjazdy 20-sto osobowych grup uczniów wraz z opiekunami (po 2 osoby). Pierwszy wyjazd przeznaczony był dla uczniów klas siódmych a drugi dla uczniów klas szóstych. Oba z nich dążyły do osiągnięcia głównego celu projektu, jednak nieco innymi drogami, wzajemnie czerpiąc z wytworzonych przez siebie rezultatów.

 

Pierwsza mobilność skupiła się na przeanalizowaniu codziennych nawyków pod kątem ich wpływu na środowisko oraz na pogłębieniu wiedzy na temat zależności między stylem życia w kwestii ekologii a stanem budżetu domowego. Podczas drugiej mobilności młodsi uczniowie skupili się na przygotowaniu materiałów promocyjnych na podstawie informacji opracowanych przez poprzednią grupę. W tym działaniu postanowiliśmy skorzystać z ogromnej popularności komiksowych superbohaterów jaka jest efektem kinowych produkcji rodem z Hollywood. W związku z tym uczniowie stworzyli postacie proekologicznych superbohaterów a następnie foto-komiksy, każdy odpowiadający historię z morałem promującym prawidłowe, proekologiczne zachowania.

 

The main stage of the project - the mobility - we decided to divide the participants into two trips of groups of 20 students with their guardians (2 people each). The first trip was intended for seventh grade students and the second one for sixth grade students. Both of them strived to achieve the main goal of the project, but in slightly different ways, drawing from each other's results.

 

The first mobility focused on analysing everyday habits in terms of their impact on the environment and on learning more about the relationship between ecological lifestyle and household budget. During the second mobility, the younger students focused on preparing promotional materials on the basis of information prepared by the previous group. In this action, we decided to take advantage of the enormous popularity of comic book superheroes, which is the result of cinematic productions straight from Hollywood. Therefore, students created green superhero characters and then photo-comics, each corresponding to a story with a moral promoting correct, green behaviour.

Nasz projekt przyniósł też kilka rezultatów, którymi w tym miejscu chcielibyśmy się podzielić. Są one bezpośrednim wynikiem działań uczniów w trakcie pierwszego i drugiego wyjazdu.

 

1. Broszura informacyjna zawierająca wskazówki i przykłady działań proekologicznych.

 

Materiał ten prezentuje efekty rozważań nad powiązaniami zachowań proekologicznych i stanem budżetu domowego jakie przeprowadzili uczniowie podczas pierwszego wyjazdu.

 

2. Grafiki do pobrania i samodzielnego nadruku.

 

Grafiki te można umieścić na płóciennych torbach, których nigdy nie powinniśmy zapomnieć idąc na zakupy, czy na przykład na bidonach, które powinny zastąpić jednorazowe butelki na wodę.

 

3. Foto-komiksy informacyjno-edukacyjne o tematyce proekologicznej.

Prezentują one przygody czterech superbohaterów ekologicznych a płynące z nich morały mamy nadzieję naprowadzą na prawidłowe zachowania i pomogą zbudować proekologiczne nawyki. Rezultat ten powstał podczas drugiego wyjazdu uczniów ale oparty był o wyniki działań pierwszej grupy.

 

4. Roll-upy z wizerunkami stworzonych przez nas superbohaterów ekologicznych.

 

Powstały one jako efekt sesji zdjęciowej w trakcie drugiej wymiany a prezentowane postacie „wygłaszają” na nich (w formie napisu) swoje sztandarowe hasła dotyczące jednego z wybranych aspektów zachowań proekologicznych.

 

5. Film dokumentalny.

 

Ostatnim efektem, którym chcielibyśmy się podzielić jest film dokumentalny powstały z materiału nakręconego przez samych uczniów podczas pierwszej wymiany. Pierwotnie planowaliśmy przygotowanie filmiku promocyjnego jednak uczniowie uznali w trakcie wymiany, że więcej pożytku przyniesie materiał z zaplanowanym przesłaniem i „nieco poważniejszy”. Podjęli się ambitnego zadania tym bardziej, że zdecydowali się nie używać lektora i pozwolić widzowi samemu wyciągnąć wnioski. Film który powstał jest nienachalny, mówiący o temacie ekologii nie wprost. Jest to rezultat z którego zarówno uczniowie, jak i kadra jesteśmy najbardziej dumni. Tym bardziej, że była to pierwsza tak poważna próba filmowa dla zaangażowanych uczniów.

 

Our project also brought some results that we would like to share here. They are a direct result of students' activities during the first and second trip.

 

1. Information brochure with tips and examples of pro-ecological activities.

 

This material presents the effects of considerations on the relationship between pro-ecological behavior and the state of the household budget that the students conducted during the first trip.

 

2. Graphics to be downloaded and printed on your own.

 

These graphics can be placed on canvas bags that we should never forget when going shopping, or on, for example, water bottles that should replace disposable water bottles.

 

3. Informational and educational photo-comics on pro-ecological issues.

 

They present the adventures of four ecological superheroes, and the morals derived from them, we hope, will lead to correct behavior and help build environmentally friendly habits. This result was created during the students' second trip, but was based on the results of the first group's activities.

 

4. Roll-ups with images of ecological superheroes created by us.

They were created as a result of the photo session during the second exchange, and the presented characters "speak" on them (in the form of an inscription) their flagship slogans concerning one of the selected aspects of pro-ecological behavior.

 

5. Documentary film.

 

The last effect we would like to share is a documentary made of video material shot by the students themselves during the first exchange. Originally, we planned to prepare a promotional video, but during the exchange the students decided that the material with the planned message and “a bit more serious” would be more useful. They took on an ambitious task, the more so because they decided not to use a voiceover and let the viewer draw conclusions for himself. The film that was made is unobtrusive, talking about the topic of ecology indirectly. This is the result that both students and staff are most proud of. The more that it was the first such serious attempt for the students.

 

Zachęcamy do pobierania i dzielenia się naszymi rezultatami. Pamiętajcie – jedynymi osobami, które mogą uratować nasze środowisko naturalne jesteśmy właśnie my. Każdy jeden z nas.

 

We encourage you to download and share our results. Remember – we are the only people who can save our environment. Each and every one of us.

lista_rankingowa_na_www_17.06.2019-01.jp

Otrzymaliśmy dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków PO WER!!!

                                

W pierwszej chwili, po ogłoszeniu listy rankingowej dofinansowanych wniosków, byliśmy przekonani, że nasza pozycja na tej liście wynika po prostu z alfabetu – w końcu B jak Barczewo jest zaraz po A. Może nie było żadnej miejscowości na A…? Tym bardziej zaskoczył nas oficjalny mail z oceną eksperta. 105 przyznanych punktów na 105 możliwych. Szok. Jedno natomiast dotarło w końcu do nas dobitnie – będziemy realizować nasz projekt!

 

Jak udało się nam, szkole podstawowej z niewielkiej mazurskiej miejscowości, uzyskać tak wysoki wynik i zdobyć dofinansowanie na 200 000 zł? W zasadzie odpowiedź jest prosta – zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku J Ponieważ była to dla nas pierwsza przygoda (nie bójmy się nazwać rzeczy po imieniu) z tego typu przedsięwzięciem, nie chcąc popełnić jakiejś gafy, podeszliśmy do tematu etapami i już na samym początku zdecydowaliśmy, że ma to być nasz wspólny – jako całej społeczności szkolnej – wysiłek. Po pierwsze przeanalizowaliśmy studium potrzeb edukacyjnych naszej szkoły i jej uczniów. Myślę, że nasze specyficzne problemy wcale nie okazały się być aż tak znowu „specyficzne”. Większość placówek z małych miejscowości na pewno boryka się z podobnymi zagadnieniami. Odpływ uczniów do szkół w większych miastach z „bogatszą ofertą dydaktyczną”, mniejsze możliwości jeśli chodzi o rozwój zainteresowań młodzieży, kłopoty z językiem angielskim, ciągła walka o wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach. Brzmi znajomo? My uznaliśmy, że projekt ponadnarodowej mobilności uczniów będzie dla nas dobrym rozwiązaniem.

Po drugie, włączyliśmy zarówno uczniów, jak i kadrę w proces przygotowania wniosku. Po prostu zapytaliśmy dzieci czym się interesują, jakie tematy są dla nich ważne. Nauczyciele z kolei wskazali te aspekty programu nauczania, które z ich punktu widzenia są istotne a jednak w przypadku których edukacja formalna – taka codzienna, zamknięta w salach lekcyjnych – ma ograniczone możliwości. Cały program zaplanowanych mobilności zbudowaliśmy wokół uzyskanych odpowiedzi.

Po trzecie, planując efekty i ich upowszechnianie, zastanowiliśmy się, czym tak zupełnie szczerze, pomijając projektową nomenklaturę, chcielibyśmy się pochwalić. Praca nad czym sprawi naszej młodzieży autentyczną przyjemność. Nie oszukujmy się – opracowywanie ulotki jest fajne. Ale prowadzenie eko-eksperymentu czy tworzenie galerii sztuki współczesnej to już prawdziwy SZTOS!

W końcu, co chyba najważniejsze, pozwoliliśmy sobie na odrobinę szaleństwa i po prostu spróbowaliśmy. Jak się okazało – było warto.

 

W tej chwili, stojąc u progu realizacji naszego przedsięwzięcia, z jednej strony mamy nadzieję, że uda nam się dorównać wysokim standardom jakie sami sobie wyznaczyliśmy przygotowując tak wysoko oceniony wniosek. Z drugiej jednak, jesteśmy bardzo podekscytowani możliwościami jakie stoją przed nami. Chciałoby się nawet napisać, na pewno wbrew zdrowemu rozsądkowi, że już wyczekujemy końca wakacji. W końcu 2 września rusza nasz projekt!

Plakat.jpg
bottom of page