top of page

Program rządowy Dobry Start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie informuje rodzicówo możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.Z dofinansowania skorzystać mogą uczniowie klas III, oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie  będzie wynosić :
dla uczniów klas III szkoły podstawowej - 225 zł
dla uczniów klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 325 zł

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 września 2015 roku.

(druki do pobrania na stronie internetowej szkoły sp1barczewo.pl lub w sekretariacie szkoły).

 

Przyznawanie pomocy nastąpi na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów).

Kryterium dochodowe:
1) Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom pochodzącym
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto.
3) Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej.
4) Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w trybie opisanym w pkt. 3
 nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów.

 

 


  

Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników oraz dokumenty
o wysokości dochodu netto uzyskanego przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
za rok kalendarzowy 2013 obejmującego:

a) zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę;
b) zaświadczenie lub decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń  z ich wyszczególnieniem;
c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania osoby bezrobotnej,
d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla  osób bezrobotnych,
e) decyzję lub odcinek o pobieranym świadczeniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (renta,    emerytura, świadczenie przedemerytalne);
f) decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
g) informacji o wysokości otrzymywanych alimentów;
h) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej wymagane zgodnie z art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej (w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt);
i) zaświadczenie o wielkości w ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego;
j) zaświadczenie lub oświadczenie o innych źródłach dochodu.

*W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

*W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów poza kryterium dochodowym – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

* W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
 o systemie oświaty.

Uwaga: niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 poz. 938)
2. Zarządzenie nr 0050.112.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 10 sierpnia 2015 r.

bottom of page