top of page

PROJEKT „Z ekologią za pan brat”

W okresie od 15.03.2019 r. do 31.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie realizowany był projekt „Z ekologią za pan brat” – zadanie publiczne Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie realizowane we współpracy z naszą placówką przy wsparciu finansowym Powiatu Olsztyńskiego.

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono następujące zadania:

- „Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej” dla klas IV -VIII, który odbył się w maju 2019 r. W konkursie tym wzięły udział cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie, Szkoła Podstawowa w Wipsowie oraz Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich. Celami konkursu były: integracja uczniów ze szkół podstawowych w obrębie Gminy Barczewo, kształtowanie szacunku dla środowiska oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży. Konkurs polegał na napisaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań z zakresu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej. Jury składało się z przedstawicieli szkół biorących udział w konkursie. Laureatami konkursu zostali:

- I miejsce - Natalia Brejta, Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie,

- II miejsce, Maja Suraj, Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie,

- III miejsce, Dominik Kulis, Szkoła Podstawowa w Wipsowie.

Wyróżnienia zdobyli: Zyśk Joanna, Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie; Wójcik Izabela, Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie; Mędrek Eryk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a każda szkoła za udział w konkursie otrzymała komplet pojemników do segregacji odpadów.

Koordynatorem konkursu była p. Zofia Głowińska.

- Gminny Konkurs Plastyczny „Różnorodność świata roślin i zwierząt na kuli ziemskiej” dla dzieci 5 i 6- letnich oraz szkolnych oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek). Rozstrzygnięcie tego konkursu miało miejsce w czerwcu 2019 r. Na konkurs wpłynęły prace dzieci z dwóch placówek: Przedszkola Miejskiego w Barczewie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Jury wyłoniło następujących laureatów:

- I miejsce – Maja Januszewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;

- II miejsce – Bartłomiej Dziobek, Przedszkole Miejskie w Barczewie;

- III miejsce – Olga Wilczewska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;

- Wyróżnienie – Maja Czekońska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Celem konkursu było:

  • zaciekawienie dzieci światem przyrody,

  • nauka rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,

  • wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

  • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Koordynatorem konkursu była p. Anita Januszewska.

- GMINNY RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „UWAGA!!! Ja tu rosnę, więc dbam o środowisko na co dzień”

Na konkurs wpłynęły prace dzieci z klas I – III z terenu Gminy Barczewo, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło

w październiku 2019 r.

Jury przyznało następujące miejsca:

- I miejsce – Stanisław Wojtczak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;

- II miejsce – Agata Sławińska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;

- III miejsce – Karol Sławiński, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Celem konkursu było:

  • rozbudzenie u uczniów zainteresowania światem otaczającej ich przyrody, w tym najbliższej okolicy,

  • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska,

  • uświadomienie uczniom zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, np. wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.,

  • ukazanie uczniom możliwości wpływania na zmiany w najbliższym otoczeniu,

  • rozwój zainteresowań i samorealizacja dzieci, wdrażanie do kreatywności swoich działań,

  • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Koordynatorem konkursu była p. Anita Januszewska.

Oprócz ww. konkursów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w ramach projektu podjęte zostały następujące działania:

- rozwieszenie na terenie szkoły 5 budek lęgowych (maj 2019 r.),

- spotkanie z p. Józefem Głowińskim, miłośnikiem przyrody i ornitologiem z zamiłowania, zorganizowanym dla dzieci uczestniczących w zajęciach koła przyrodniczego (maj 2019 r.),

- posadzenie na terenie szkoły ulubionego krzewu jej patrona, Feliksa Nowowiejskiego – lilaka (październik 2019 r.),

- zorganizowanie akcji - zbiórki odpadów niebezpiecznych, tj. zużytych baterii (na bieżąco, cały rok),

- zorganizowanie wycieczki dla klasy VI c do ZGOK-u w Olsztynie na zajęcia edukacyjne dotyczące właściwej segregacji odpadów (maj 2019 r.).


Koordynatorzy projektu:

Anita Januszewska

Zofia Głowińska

Search By Tags
bottom of page