top of page

Zarządzenie Burmistrza Barczewa z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wnios

Zarządzenie

Burmistrza Barczewa

z dnia 2 sierpnia 2016r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1045) Burmistrz Barczewa postanawia:

§ 1

  1. Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym wymienionym w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1045) na dzień 5 września 2016r.

  2. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

  3. Zobowiązuję dyrektorów szkół do złożenia w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników do dnia 7 września 2016r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz dyrektorom publicznych i niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy Barczewo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ BARCZEWA

Lech Jan Nitkowski

Search By Tags
bottom of page