top of page

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Wniosek do pobrania w formacie *.doc w zakładce: PRACA SZKOŁY -> DOFINANSOWANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie informuje rodziców

o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Z dofinansowania skorzystać mogą uczniowie klas III, oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie będzie wynosić :

dla uczniów klas III szkoły podstawowej - 225 zł

dla uczniów klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 325 zł

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 września 2015 roku. (druki do pobrania na stronie internetowej szkoły sp1barczewo.pl lub w sekretariacie szkoły). Przyznawanie pomocy nastąpi na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów).

Kryterium dochodowe:

1) Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto.

3) Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

4) Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w trybie opisanym w pkt. 3 nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów.

Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników oraz dokumenty o wysokości dochodu netto uzyskanego przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego za rok kalendarzowy 2013 obejmującego:

  • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę;

  • zaświadczenie lub decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń z ich wyszczególnieniem;

  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania osoby bezrobotnej,

  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla osób bezrobotnych,

  • decyzję lub odcinek o pobieranym świadczeniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (renta, emerytura, świadczenie przedemerytalne);

  • decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;

  • informacji o wysokości otrzymywanych alimentów;

  • potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej wymagane zgodnie z art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej (w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt);

  • zaświadczenie o wielkości w ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego;

  • zaświadczenie lub oświadczenie o innych źródłach dochodu.

*W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

*W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów poza kryterium dochodowym – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

* W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Uwaga: niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 poz. 938)

2. Zarządzenie nr 0050.112.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Search By Tags
bottom of page