top of page

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. Nasz znak: SPG.271 - 5/2014; data zamieszczenia: 24 listopada 2014r

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BARCZEWIE UL WOJSKA POLSKIEGO 36 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYZEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MIĘSA I PRZETWORÓW, MROŻONEK, WARZYW I OWOCÓW

Nazwa i adres Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 36 Godziny pracy administracji: 7.00 -15.00 tel./fax 0-89/ 514 82 82 NIP.739-384-48-90 e-mail: sp1barczewo@wp.pl

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro.

Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp1barczewo.tk http://mzoizbarczewo.bip.gmina.pl www.portal.uzp.gov.pl

Przedmiot zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych, mięsa, mrożonek, warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. CPV: nr,1550000-3, 03142500-3, 03221000-6, 15310000-4, 03212100-1, 03222000-3 15110000-2, 15112000-6

Zamówienie podzielono na 9 części: pakiet nr 1 - artykuły ogólnospożywcze pakiet nr 2 - pieczywo pakiet nr 3 - nabiał pakiet nr 4 - jaja pakiet nr 5 - warzywa pakiet nr 6 - ziemniaki pakiet nr 7 - owoce pakiet nr 8 - mrożonki pakiet nr 9 - mięso, przetwory i drób

w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych tylko na pełne pakiety. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2015 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie wykluczeni na podstawie art. 24 cytowanej ustawy, dysponujący przedmiotem zamówienia, spełniający wymogi określone w SIWZ.

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Cena najniższa – 100 % Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 36, 11 – 010 Barczewo , pok. nr 003 tel.( 089 ) 514 – 82 - 82 . wew. 25.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 36, 11 – 010 Barczewo w sekretariacie gab. nr. 003. Termin składania ofert upływa dnia 8 grudnia 2014 r. do godziny 10.00. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 8 grudnia 2014 r. o godz. 10.30 - gabinet Dyrektora Szkoły. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Dyrektor szkoły mgr Jolanta Pastuszenko Załączniki:

Search By Tags
bottom of page