top of page

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1barczewo.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ø   zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2020-09-01 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Ø  zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

Ø   filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niesłyszących,

Ø   zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Ø  brak skrótów klawiaturowych do przycisków kontrastu i rozmiaru tekstu.

Na stronie możliwa jest zmiana: kontrastu tekstu, podświetlenie linii, rozmiaru i formatu czcionki, odstępów między znakami, wielkości kursora przy pomocy przycisków znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 8.11.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Aneta Pawlikowska lub Kamila Chmielewska.

e-mail: sp1barczewo@wp.pl. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 895148282. W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), opis na czym polega problem i jaki sposób rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły – Budynek A

1. Do budynku prowadzą trzy wejścia główne, dwa od ul. Wojska Polskiego i jedno od ul. Harcerskiej. Do wejścia głównego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od drzwi wejściowych do sekretariatu, w którym pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, występują ograniczenia w postaci schodów.

2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody.

W budynku nie ma wind.

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).

 

 

Budynek szkoły – Budynek B

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne, od strony pomnika i od strony parkingu. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów i progów. Od drzwi wejściowych do korytarza, w którym pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, występują ograniczenia w postaci schodów.

2. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).

 

 

Budynek szkoły – Hala

1. Do budynku prowadzi  jedno wejście główne, od strony parkingu. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów i progów. Od drzwi wejściowych do korytarza, w którym pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, nie występują ograniczenia w postaci schodów.

2. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal i szatni. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).

 

Teren szkoły z barierami architektonicznymi: wysokie krawężniki chodników, nierówna trylinka z ubytkami, popękany i wykruszony asfalt.

bottom of page